ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

De huurder huurt van de verhuurder volgend(e) roerend(e) goed(eren):______________________________________________________________________________

De huurder verklaart dat hij voornoemd(e) goed(eren) in goede staat heeft ontvangen. Hij wordt geacht voormeld(e) goed(eren) meteen na ontvangst op eventuele gebreken en manco’s te hebben gecontroleerd. Indien de huurder bij deze controle schade of manco’s vaststelt, dient hij de verhuurder meteen, voor elk gebruik, schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is. Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van springkasteel2rent.

Artikel 2. Beheer van verhuurd(e) goed(eren)

De huurder verbindt zich ertoe de in artikel 1 genoemde goederen te bewaken, bewaren en behandelen als een goede huisvader, en deze goederen enkel te gebruiken waarvoor zij bestemd zijn. De huurder verbindt zich ertoe zich bij gebruik te houden aan de veiligheidsvoorschriften, die in bijlagen aan deze overeenkomst zijn gevoegd (pagina 5-6). Schade door niet feitelijk gebruik valt integraal ten laste van de huurder.

De huurder verbindt zich ertoe de in artikel 1 genoemde goederen te monteren overeenkomstig de montage-voorschriften, die in bijlagen aan deze overeenkomst zijn gevoegd (pagina 5-6). Schade door foutieve montage van de goederen valt integraal ten laste van de huurder. Na demontage van de goederen dient de huurder meteen voor een droog onderkomen te zorgen. Indien de goederen na demontage bloot gesteld worden aan regen, wordt forfaitair een bedrag van € 50 aangerekend, waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor eventuele grotere herstellingskosten. Het gehuurde dient compleet, schoon, droog, netjes (klein) ingepakt en in goede staat terug worden geleverd aan de verhuurder bij het verstrijken van de huurperiode, overeengekomen in artikel 4.

De huurder verbindt zich ertoe om eventuele aanspraken van derden op de goederen af te wijzen en de verhuurder onmiddellijk kennis te geven van deze aanspraken. De huurder is niet gerechtigd om de gehuurde goederen aan derden onder te verhuren, de huur over te dragen of de goederen anderszins ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 3. Voorzieningen

Bij ondertekening van het verhuurcontract erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals de veiligheidsvoorschriften voorzien (pagina 5-6).

Artikel 4. De huurperiode

Deze huurovereenkomst vangt aan op _________________________________________________ en eindigt op _________________________________________. Indien de huurder de huurperiode wenst te verlengen, dient hij uiterlijk vóór het verstrijken van deze overeenkomst contact op te nemen met de verhuurder met het oog op het maken van nadere afspraken.

Artikel 5. Annulatie van de huurovereenkomst

Vóór aanvang van de huurperiode zoals bepaald in artikel 4 is het steeds mogelijk om schriftelijk of telefonisch te annuleren. Indien de annulering tot 24 uur voor de levering of ontvangst van de goederen geschiedt, worden geen kosten aangerekend. Bij annulering binnen de 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de overeengekomen huurprijs, zoals bepaald in artikel 6, aangerekend bij wijze van schadevergoeding.

Artikel 6. Betaling

De totale huurprijs bedraagt € ______________ voor de hele huurperiode zoals bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst. De huurprijs dient volledig te worden voldaan bij levering of afhaling, dus alvorens de structuren afgeleverd worden. Indien tussen de huurder en de verhuurder een verlenging van de huurperiode overeen is gekomen, wordt de meerprijs voor deze verlening nader bepaald.

Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidintrest van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €50. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden met voorbehoud van alle rechten van verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van verhuurder tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet-tijdige betaling worden teruggevorderd.

Artikel 7. Waarborg

Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is de huurder een bedrag van € ______________ verschuldigd aan de verhuurder bij wijze van waarborgsom voor het naar behoren nakomen van zijn verplichtingen die uit deze overeenkomst voortkomen. De waarborgsom dient contant, bij levering of afhaling, dus vóór aanvang van de huurperiode te worden voldaan. De waarborgsom wordt door de verhuurder aan de huurder teruggegeven nadat deze de goederen, vermeld in artikel 1, in goede staat, onbeschadigd, volledig, schoon en (klein) ingepakt aan de verhuurder heeft overhandigd.

Artikel 8. Levering van de goederen

Aankruisen wat van toepassing is:

 • De verhuurder levert de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst op het adres:

_______________________________________,_____________________________________, en komt de goederen bij afloop van de huurovereenkomst op ditzelfde adres terug afhalen. Voor deze levering wordt een aanvullende vergoeding van € ___________ overeengekomen. Voor de berekening van deze tarieven wordt verwezen naar onze website: www.springkasteel2rent.be. In geval van niet of laattijdige levering zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van verhuurder.

 • De huurder komt de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst zelf afhalen op het afgesproken adres en levert de goederen bij afloop van deze overeenkomst terug af op hetzelfde adres. Het precieze tijdstip van deze afhaling wordt naderhand afgesproken. Alle risico voor schade, diefstal, verloren gaan of tenietgaan van de goederen tijdens het transport van of naar dit adres, ligt uitsluitend bij de huurder. Hij verbindt zich ertoe om in een gepast vervoermiddel te voorzien en de goederen te vervoeren als een goede huisvader.

Artikel 9. Schade aan en verlies van verhuurd(e) goed(eren)

Overeenkomstig artikel 1372 Burgerlijk Wetboek is tijdens de huurperiode het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of tenietgaan, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van de verhuurde goederen, volledig voor rekening en risico van de huurder. In geval van schade, diefstal, verloren gaan of tenietgaan van de goederen tijdens de huurperiode is de huurder ertoe gehouden de verhuurder hiervan onmiddellijk na kennisname op de hoogte te stellen. De verhuurder is gerechtigd om de kosten voortvloeiend uit deze bepaling aan te rekenen aan de huurder. Hiervoor kan de waarborgsom waarvan sprake in artikel 7 in rekening gebracht worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Huurder kan springkasteel2rent op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien tijdens de op- en/of de afbouw en uit het gebruik van onze opblaasfiguren of springkussens. De huurder is als bewaarder van de zaak zelf verantwoordelijk voor de behoorlijke plaatsing van de gehuurde goederen.

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde goed, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade is.

De huurder is ertoe gehouden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering moet elk ongeval dekken vanaf de ontvangstname tot weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

Artikel 11. KB betreffende de uitbating van een speelterrein

Wanneer het gehuurde springkasteel wordt geplaatst op een terrein dat toegankelijk voor publiek, wordt de huurder beschouwd als uitbater in de zin van artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 9 mei 2001. In dit geval verklaart de huurder de voorwaarden en bepalingen van voornoemd KB strikt na te leven.

Artikel 12. Slechte weersomstandigheden

In geval van slechte weersomstandigheden (regen en wind) staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Bij een korte bui laat de huurder het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan. Bij een langere regenperiode laat de huurder het kasteel best af en legt deze op een droge plaats. (zie pagina 5-6)

Artikel 13. Einde huurovereenkomst

Deze overeenkomst kan door de verhuurder met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien de huurder enige verplichting uit deze huurovereenkomst niet nakomt. In dit geval is de verhuurder tevens gerechtigd de verhuurde goederen onmiddellijk terug te nemen, onverminderd de verplichting van de huurder tot betaling van de huurprijs over de overeengekomen huurperiode zoals bepaald in artikel 6.

Artikel 14. Nietigheid

De nietigheid van een of meerdere bepalingen van de onderhavige overeenkomst zal niet de algehele nietigheid ervan tot gevolg hebben. De partijen verbinden er zich in zulk geval toe de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoeling van de partijen. Deze geldige bepaling zal van rechtswege worden geacht te zijn opgenomen in de onderhavige overeenkomst vanaf het sluiten ervan.

Artikel 15. Klachten

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de goederen aan springkasteel2rent bekend te worden gemaakt.

Artikel 16. Bevoegdheid

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, uitvoering, interpretatie dan wel beëindiging van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven waar de zetel van springkasteel2rent gevestigd is.

Bijlage van deze overeenkomst:

Veiligheidsvoorschriften voor opblaasstructuren/springkastelen, deze maken integraal deel uit van de overeenkomst

Aldus opgemaakt in tweevoud, waarvan één exemplaar voor iedere partij,

te __________________________________________ op _________________________________________

Naam en hoedanigheid van de huurder Naam en hoedanigheid van de verhuurder
   
Handtekening (gelezen en goedgekeurd) Handtekening (gelezen en goedgekeurd)

Deze bijlagen maken integraal deel uit van de overeenkomst:

Veiligheidsvoorschriften voor opblaasstructuren/springkastelen

Montage

 • Rondom de opblaasstructuur moet er een zone zijn zonder obstakels, de breedte van de zone bedraagt de helft van de hoogte van het hoogste platvorm met een minimum van 1m80.
 • Het toestel moet op een vlakke (maximale helling 5 %) valdempende ondergrond geplaatst worden zonder enige obstakels of scherpe voorwerpen. Bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras of zand. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of op een plaats met puntige voorwerpen. De huurder voorziet valdempende matten aan de toegang van de opblaasstructuur/ springkasteel.
 • Er mogen geen gevaarlijke voorwerpen in de buurt van de opblaasbare structuur geplaatst worden.
 • De opblaasstructuur moet te allen tijde verankerd worden door piketten, zand- of waterzakken.
 • Piketten mogen niet meer dan 2.5 cm uit de grond steken.
 • De opblaasbare structuur mag, ondanks alle verankeringen, nooit gebruikt worden bij een windkracht 5 of hoger.
 • Er mag niemand de opblaasbare structuur betreden bij inflatie en deflatie.
 • De ritsen dienen enkel gebruikt te worden voor het laten leeglopen van de opblaasstructuur.
 • De juiste motor moet worden gebruikt en mag aangesloten worden op een geaard stopcontact van 220 volt. Bij gebruik van een verlengsnoer moet dit voldoen aan deze specificaties. Rol een verlengsnoer op een haspel helemaal af om oververhitting te voorkomen. Er moet achteraan voldoende ruimte (min 1m50) aanwezig zijn voor de blazer zodat de luchttoevoer niet in gedrang komt.
 • Er mogen geen blootgestelde elektrische delen zijn en geen slijtage van kabels.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
 • Bij defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk te verwittigen. 

Gebruiksaanwijzingen

 • Kasteel volledig openvouwen
 • Blazer op slurf van het springkasteel plaatsen
 • Vastmaken en goed aanspannen d.m.v. spanband
 • Pas daarna stekker in het stopcontact stoppen
 • Springkasteel vastmaken aan de bijgeleverde piketten
 • Afdekken van elektriciteitsaansluiting mag en is zelfs aangeraden bij regenweer. De motor mag evenwel nooit afgedekt worden
 • Om de lucht sneller af te laten kan u de aanwezige ritsen openen en de tube loskoppelen van de motor

Verantwoordelijkheid van de huurder

 • De huurder inspecteert de opblaasstructuur/ springkasteel voor het in gebruik genomen wordt en is verplicht om eventuele gebreken onmiddellijk aan de verhuurder te melden.
 • Er dient steeds een toezichthouder van minimum 18 jaar aanwezig te zijn. Plaats de opening van het kasteel zo dat er steeds toezicht kan worden gehouden.
 • Indien er geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet de huurder de opblaasstructuur ofwel aflaten ofwel de toegang blokkeren.
 • Toezichthouders en /of begeleidend personeel moeten de gebruikers zodanig onderverdelen in groepen per leeftijdscategorie en/of gestalte.
 • Toezichthouders en/of begeleidend personeel moeten de luchttoevoer permanent controleren.
 • Toezichthouders en/of begeleidend personeel moeten gebruik kunnen maken van een fluitje of een ander middel om de aandacht van de gebruikers te kunnen wekken.
 • Alle gebruikers moeten zich ontdoen van schoeisel en bril, evenals scherpe en gevaarlijke voorwerpen.
 • Laat niet meer gebruikers toe dan wat vooropgesteld is door de fabrikant van de opblaasstructuur/ springkasteel (1 kind per 0,75m² of zie website).
 • Respecteer de leeftijd van de gebruikers die vooropgesteld is voor de gehuurde opblaasstructuur/ springkasteel. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen.
 • De opblaasstructuur/ springkasteel mag nooit afgelaten worden indien er nog kinderen op aanwezig zijn.
 • Consumptie van drank, voedsel en kauwgom zijn verboden.
 • Het is niet toegelaten op of over de muren te hangen of te klimmen, zo gaan de muren stuk en komt de schade ten laste van de huurder.
 • Salto’s en ruw spel moeten verboden worden.
 • Bij regenweer: Water laten aflopen, aflaten, torens, muren,… naar binnen duwen, in 2 vouwen, enkel de stopcontactstekker moet beschermd worden tegen de regen (met plastiek zak of bijhorend doosje, zeker nooit de motor afdekken terwijl hij werkt, de toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen, indien deze niet gestrekt is kan de motor verbranden.
 • Bij hevige wind (vanaf 5 beaufort= 38km/u) en/ of hevig regenweer, moet de opblaasstructuur afgelaten worden en dicht geplooid worden om te vermijden dat het vol met water zal lopen
 •  
 •  

Factuurvoorwaarden

 • De facturen zijn betaalbaar op het adres van de verkoper uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet – betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% vanaf de vervaldag alsmede een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van €50 voor het daardoor geleden nadeel en kosten.
 • Eventuele betwistingen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld te worden.
 • In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Scroll naar boven